fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Pravila o delovanju sindikalnega zaupnika

SINDIKAT OBRTI IN PODJETNIŠTVA SLOVENIJE

GLAVNI ODBOR

Glavni odbor Sindikata obrti in podjetništva Slovenije je skladno z določili 10. odstavka 33. člena Statuta SOPS ter na podlagi 112, 113., 203. – 207. člena Zakona o delovnih razmerjih (Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), 27. februarja 2018, sprejel

PRAVILA O DELOVANJU SINDIKALNEGA ZAUPNIKA

 

Naloge sindikalnega zaupnika

1.1. Pravice in dolžnosti sindikalnega zaupnika

Sindikalni zaupnik zagovarja in zastopa interese članov Sindikata obrti in podjetništva Slovenije (v nadaljevanju sindikata). Sindikalni zaupnik deluje skladno s statutom sindikata in pravili, ki jih določi glavni odbor. Pristojnosti sindikalnih zaupnikov oz. predstavnikov so urejene v zakonu o delovnih razmerjih, v vsakokratni kolektivni pogodbi sklenjeni za obrt in podjetništvo, ter kolektivni pogodbi med delavci in družbami drobnega gospodarstva, podrobneje pa jih ureja Statut sindikata obrti in podjetništva Slovenije. Pri oblikovanju in zastopanju sindikalnih interesov opravlja zaupnik predvsem naslednje naloge:

 • članom sindikata svetuje in jih seznanja s programom sindikata ter njegovimi dejavnostmi;
 • člane seznanja s pravicami, ki izhajajo iz zakonov, kolektivnih pogodb in drugih relevantnih aktov ter aktivno sodeluje pri njihovem izvajanju;
 • s pomočjo teritorialne oblike organiziranosti sindikata uveljavlja in usklajuje zahteve članov sindikata do delodajalcev;
 • zastopa in varuje interese članov pri delodajalcu, z njimi aktivno sodeluje in jih ustrezno usmerja pri sindikalnem delovanju;
 • udeležuje se sindikalnih prireditev in izobraževalnih dejavnosti;
 • posreduje pobude in mnenja članov sindikata teritorialni obliki organiziranosti SOPS in seznanja člane z njenimi stališči in sklepi;
 • sodeluje v postopkih uveljavljanja pravic in odgovornosti članov sindikata iz delovnih razmerij in v postopkih varstva njihovih pravic;
 • vodi evidenco spornih zadev (spis), ki so nastali pri uresničevanju pravic in obveznosti iz delovnih razmerij med delavci in delodajalci;
 • skrbi za sodelovanje članov pri oblikovanju kolektivnih pogodb;
 • preverja delovne razmere, doslednost pri izvajanju in upoštevanju varnosti in zdravja pri delu, ter uresničevanje pravic članov sindikata iz dela in delovnega razmerja;
 • organizira aktivnosti v zvezi s pripravo in organiziranjem stavke;
 • skrbi za včlanjevanje ter redno in pravočasno obračunavanje in odvajanje sindikalne članarine članov, katerih zaupnik je, ter skrbi, da se sindikalna članarina ustrezno razporedi na vseh nivojih sindikalne organiziranosti, v skladu s Statutom in pravilniki ;
 • člane seznanja z aktualnimi sindikalnimi temami prek spletnega glasila Delavec v obrti in podjetništvu, ter prek spletne strani sindikata, kjer lahko sodeluje s predlogi in prispevki;
 • sodeluje s člani sveta delavcev in predstavniki delavcev v organih upravljanja podjetja in jih podpira pri delu;
 • sindikalni zaupnik in drugi člani sindikata, ki so člani sveta delavcev, delujejo povezano z drugimi sindikalnimi zaupniki, tako da:

–       se z njimi posvetujejo o pomembnih odločitvah, ki jih bo sprejemal svet delavcev;

–       sindikalne zaupnike seznanjajo z delom sveta delavcev kapitalsko povezanih družb;

–       na delovnih sestankih seznanjajo člane z delom sveta delavcev in drugih za delavce pomembnih zadevah.

 

1.2. Področje in sedež delovanja sindikalnega zaupnika

Področje delovanja sindikalnega zaupnika je delo s člani sindikata. Sedež njegovega delovanja je matična družba ali samostojni podjetnik, kjer delo opravlja večina članov sindikata. Sindikalnega zaupnika delodajalec praviloma ne sme premestiti brez soglasja sindikata v dislocirani obrat, razen če to začasno narekujejo izjemne okoliščine.

Sindikalni zaupnik je lahko na osnovi soglasja pooblaščeni predstavnik večjega števila članov sindikata posameznih s.p. in družb, v okviru dejavnosti obrti in podjetnštva ter gospodarskih družb drobnega gospodarstva.

Odločitev o pokrivanju večjega števila samostojnih podjetnikov in družb drobnega gospodastva z enim zunanjim sindikalnim zaupnikom, uskladi teritorialna oblika organiziranosti sindikata v soglasju s člani sindikata teh samostojnih podjetnikov in družb.

 

1.3. Volitve sindikalnih zaupnikov

 

1.3.1. Osebna izhodišča

 Za sindikalnega zaupnika lahko kandidirajo člani sindikata, ki so v rednem delovnem razmerju pri samostojnem podjetniku ali gospodarski družbi in izkazujejo pripravljenost za sodelovanje pri sindikalnih aktivnostih. Svojo pripravljenost za kandidaturo morajo podati s pisnim soglasjem. Mandat sindikalnega zaupnika traja 5 let, z možnostjo večkratne izvolitve.

 

1.3.2. Izvedba volitev

Za pripravo in izvedbo volitev je zadolžena teritorialna oblika organiziranosti sindikata ali sekretar oziroma pooblaščeni delavec teritorialne oblike organiziranosti sindikata, ki določi organizacijska navodila za izvedbo volitev in skrbi za demokratičnost volitev.

 

Člani sindikata, zaposleni pri delodajalcu, izvolijo svojega sindikalnega zaupnika praviloma na 20 članov sindikata. Sindikalnega zaupnika volijo člani sindikata neposredno. Svoje zaupnike volijo z javnim glasovanjem na zboru članov sindikata enega s.p. ali gospodarske družbe ali članov sindikata več s.p. ali gospodarskih družb skupaj, če gre za s.p. ali gospodarske družbe z manjšim številom članov sindikata. Zbor članov sindikata enega ali več s.p. in gospodarskih družb skupaj, sprejema veljavne odločitve, če je navzoča večina članov sindikata.

 

Kandidatno listo sindikalnih zaupnikov predlaga teritorialna oblika organiziranosti sindikata ali sekretar oziroma pooblaščeni delavec teritorialne oblike organiziranosti sindikata. Če je na kandidatni listi več članov, je izvoljen kandidat, ki je prejel največ glasov (večinski sistem). Rezultati volitev se posredujejo območni organizaciji, t.j. teritorialni obliki organiziranosti sindikata. Če v izjemnih primerih, zaradi objektivnih vzrokov ne pride do volitev, lahko sindikalne zaupnike začasno imenuje teritorialna oblika organiziranosti sindikata ali sekretar oz. strokovni delavec teritorialne oblike organiziranosti, vendar ne dlje kot za obdobje šestih mesecev. O imenovanju zunanjega sindikalnega zaupnika odloča na predlog članov sindikata pri delodajalcu teritorialna oblika organiziranosti sindikata, v kolikor na posameznem območju (regiji) ni organizirana, pa glavni odbor. Sklep o imenovanju zunanjega sindikalnega zaupnika vsebuje tudi čas trajanja njegovega mandata.

 

V teritorialni obliki organiziranosti oz. sekretarju, ki pokriva to teritorialno obliko organiziranosti sindikata dobijo sindikalni zaupniki potrdilo sindikalnega zaupnika, ki jo izda glavni odbor sindikata.

Potrdilo je veljavno do izteka mandata. Teritorialna oblika organiziranosti, oziroma njen sekretar pisno obvesti glavni odbor sindikata ter delodajalce o izvoljenih sindikalnih zaupnikih, ali o predčasni izvolitvi nadomestnega zaupnika ter druge podatke, ki so potrebni za vodenje popolne evidence zaupnikov in informiranost delodajalca.

 

V primeru prenehanja funkcije sindikalnega zaupnika med mandatom, se po enakem postopku takoj izvedejo nadomestne volitve. Novoizvoljeni sindikalni zaupnik prevzame funkcijo do izteka tekočega mandata.

 

Skupno evidenco sindikalnih zaupnikov vodi glavni odbor sindikata.

 

1.4.1. Prehodne in končne določbe

 1.  Pravila o delovanju sindikalnega zaupnika sprejema glavni odbor sindikata.
 2.  Spremembe in dopolnitve pravil se sprejemajo po enakem postopku kot velja za sprejem teh pravil.
 3.  Pravila razlaga glavni odbor sindikata.
 4.  Pravila veljajo od dneva sprejema na glavnem odboru sindikata.
 5.  S sprejetjem teh pravil prenehajo veljati pravila o delovanju sindikalnega zaupnika, sprejeta na seji glavnega odbora sindikata v Ljubljani, 15.04.2013

 

Ljubljana, 27. februar 2018

 

                                                                       Predsednik Sindikata obrti in podjetništva Slovenije

                                                                       Matjaž Podvinski