fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Sindikat na državni ravni

Glavni odbor

Glavni odbor je centrala sindikata. Je najvišji organ sindikata v obdobju med dvema kongresoma. Glavni odbor sestavljajo predsedniki teritorialnih  odborov – organizacij sindikata, oziroma po en predstavnik iz posamezne teritorialne oblike organiziranosti sindikata, kjer ima sindikat najmanj 5000 članov in se skladno s finančnim pravilnikom sindikata financirajo vse organizacijske oblike delovanja sindikata. V primeru, da v teritorialnih oblikah organiziranosti sindikata ni izpolnjen pogoj za organiziranje teritorialnih odborov, glavni odbor sestavljajo predstavniki petih teritorialnih oblik organiziranosti sindikata, ki imajo največ aktivnih članov.  

Naloge glavnega odbora so:

 • deluje na osnovi programskih usmeritev sindikata in zagotavlja njihovo uresničevanje;
 • sprejema statut sindikata ter njegove spremembe in dopolnitve;
 • vodi centralno evidenco članstva;
 • obravnava pomembna vprašanja s področja sindikalnega delovanja;
 • odloča o združitvi, razdružitvi, reorganizaciji ali ukinitvi sindikata;
 • imenuje generalnega sekretarja sindikata, ki je hkrati tudi sekretar glavnega odbora;
 • po potrebi lahko imenuje namestnika generalnega sekretarja sindikata, ki je hkrati tudi namestnik sekretarja glavnega odbora;
 • na predlog generalnega sekretarja sindikata imenuje izvršne sekretarje glavnega odbora in potrjuje zaposlitev strokovnih delavcev;
 • obravnava predloge za sklenitev in sklepa kolektivne pogodbe ter spremlja njihovo izvajanje;
 • sooblikuje pravila o delovanju sindikalnih zaupnikov in teritorialnih odborov;
 • v primeru sodelovanja ali povezovanja z drugimi sindikati – sindikalnimi centralami daje pobude, predloge in zahteve za obravnavo vprašanj, ki so pomembna za člane sindikata;
 • izdaja spletno glasilo Delavec v obrti in podjetništvu;
 • izvaja informiranje članstva preko spletne strani sindikata ali drugih družbenih omrežij;
 • ustanavlja različne oblike delovne in poslovne organiziranosti za uresničevanje interesov sindikata;
 • obravnava predpise in ukrepe, ki zadevajo predvsem ekonomske, socialne in druge interese članov;
 • v okviru Centra pravno-poslovnih storitev – CPS, omogoča članom in nečlanom sindikata mirno reševanje sporov z arbitražo ali mediacijo ter druge storitve, opredeljene v ustreznih dokumentih / pravilnikih;
 • obravnava pobude in predloge teritorialnih odborov glede posameznih aktualnih vprašanj, ki zadevajo delovno pravni, gmotni in socialni položaj članov;
 • sprejema stavkovna pravila ter organizira razne oblike sindikalnega pritiska, vključno z različnimi oblikami stavke delavcev;
 • sprejme poslovnik o organiziranju in delovanju glavnega odbora in njegovih delovnih teles;
 • razlaga določila tega statuta in drugih aktov sindikata ter skrbi za usklajenost statutarno izvedbenih aktov s tem statutom;
 • sprejema zaključni račun glavnega odbora;
 • sprejema sklepe – odločitve o ustanovitvi profitnih in neprofitnih gospodarskih družb, namenskih skladov in ustanov;
 • sprejema pravilnik o financiranju in finančno-materialnem poslovanju sindikata;
 • je nosilec in izvajalec pobiranja sindikalne članarine ter njen razdeljevalec
 • nadomesti člane glavnega in nadzornega odbora (GO SOPS), ki jim iz kakršnega koli razloga preneha funkcija, v skladu z 38. členom
 • predlaga nadomestitev člana nadzornega ali glavnega odbora, ki bi deloval v škodo organizacije
 • je nosilec in upravljalec zbirnega članarinskega računa;
 • sprejema pravilnik o posebnih priznanjih sindikata;
 • skrbi za vsestransko zaščito osebnostne in delovne nedotakljivosti sindikalnih zaupnikov in drugih sindikalnih delavcev ter jo izvaja;
 • voli delegate za organe sindikatov, s katerimi je povezan;
 • varuje dobro ime sindikata na državni ravni in na ravni teritorialne organiziranosti sindikata
 • podeljuje priznanja sindikata;
 • opravlja druge naloge v skladu s statutom in akti sindikata.

  Pri glavnem odboru deluje Center pravno-poslovni storitev, v okrajšavi CPS. Upravljanje centra in izvajanje njegovih dejavnosti je urejeno z akti, ki jih sprejme glavni odbor. Glavni odbor je za svoje delo odgovoren članstvu sindikata.    

Predsednik sindikata

  Predsednik sindikata je hkrati predsednik glavnega odbora in predstavlja sindikat in njegov glavni odbor. Predsednika sindikata se kadruje po načelu enakomernega kadrovanja iz enega od «petih« teritorialnih oblik organiziranosti, kjer je največ aktivnih članov sindikata ter na podlagi izkazane osebnostne izgrajenosti in razumevanja specifik sindikata obrti. Predsednik opravlja svojo funkcijo neprofesionalno.    

Generalni sekretar sindikata in namestnik generalnega sekretarja

Generalni sekretar sindikata je zakoniti zastopnik sindikata. Organizira in vodi delo glavnega odbora. Organizira uresničevanje sprejetih sklepov ter o tem poroča glavnemu odboru. Generalni sekretar je zakoniti zastopnik organizacije in je odredbodajalec. Pristojen in odgovoren je za finančno-materialno poslovanje glavnega odbora ter vodi in polnopravno sklepa finančne posle in ureja premoženjske zadeve sindikata in njegovega glavnega odbora. Generalni sekretar sindikata predlaga glavnemu odboru v potrditev kadrovski izbor izvršnih sekretarjev sindikata za področja: delovno-pravnih zadev, ekonomsko-analitičnih, finančnih in plačnih zadev, organizacijsko-tehničnih zadev, ter drugih strokovnih in svetovalnih sodelavcev. Generalni sekretar opravlja naloge zakonitega zastopnika, odredbodajalca in delodajalca za glavni odbor in za Center pravno-poslovnih storitev. Generalni sekretar: kot zakoniti zastopnik, odredbodajalec in odgovorna oseba sindikata za finančne zadeve in stabilnost delovanja sindikata na državni ravni ima pravico veta na sprejete odločitve (sklepe) glavnega odbora , v kolikor bi utemeljeno ocenil, da so v škodo organizaciji, članstvu in njenemu stabilnemu delovanju. Generalni sekretar ima možnost (za omejeno obdobje) imenovati vršilca dolžnosti generalnega sekretarja oz. namestnika generalnega sekretarja za čas svoje odsotnosti z dela. Funkcija vršilca dolžnosti oz. namestnika preneha z dnem njegove vrnitve na delovno mesto generalnega sekretarja sindikata. Namestnik generalnega sekretarja sindikata opravlja naloge, ki mu jih dodeli generalni sekretar sindikata s specialnim pooblastilom. Vršilec dolžnosti oziroma namestnik generalnega sekretarja sindikata praviloma ni v delovnem razmerju pri glavnem odboru sindikata, lahko pa je član Glavnega odbora. Generalni sekretar sindikata in izvršni sekretarji so v eni od oblik delovnega razmerja pri glavnem odboru sindikata in opravljajo svojo funkcijo profesionalno praviloma za mandatno obdobje 5 let. V kolikor generalni sekretar, izvršni sekretarji ter drugi strokovni delavci, ki so v delovnem razmerju za nedoločen čas, niso ponovno imenovani, se jih razporedi na druga dela in naloge pri glavnem odboru skladno z obliko njihovega delovnega razmerja. Generalni sekretar, namestnik generalnega sekretarja, izvršni sekretarji sindikata ter strokovni delavci sindikata na državni ravni niso člani glavnega odbora.    

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor šteje 3 člane. Naloge nadzornega odbora so zlasti:

 • spremlja in nadzira finančno-materialno poslovanje glavnega odbora in skladnost tega poslovanja z zakonskimi določili in z akti s področja finančno-materialnega poslovanja sindikata;
 • spremlja in nadzira finančno materialno poslovanje teritorialnih odborov;
 • sodeluje v pripravi dokumentov s področja financiranja in finančno-materialnega poslovanja;
 • najmanj enkrat letno seznani glavni odbor s svojimi ugotovitvami ter predlaga ustrezne ukrepe.

Nadzorni odbor opravlja predhodno navedene naloge s podrobnejšim spremljanjem, in nadzorom poslovanja, ki se nanaša na finančno materialno poslovanje s članarinskimi viri, pri pridobitnem delu poslovanja pa se nadzorni odbor seznani z glavnimi postavkami poslovnih dogodkov- prihodkov in odhodkov. Člani nadzornega odbora so dolžni obravnavati finančno materialne in premoženjske podatke sindikata, kot interne in zaupne. Člani nadzornega odbora so iz teritorialnih oblik organiziranosti z največ članstva in/ali članarinskih prihodkov. Člani nadzornega odbora izvolijo predsednika iz svoje sestave takoj po kongresu. Mandat članov in predsednika nadzornega odbora je 5 let.

PRISTOPNA IZJAVA Prenesite si pristopno izjavo za včlanitev.

Potrebujete pomoč ?

V kolikor imate kakršnokoli vprašanje, nas kontaktirajte v času uradnih ur po telefonu pon.-sreda od 8.30 do 11.00 ali po e-pošti :

08/ 20 52 68 3
sops@siol.net