fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev – KRUSPOP (SOPS – OZS)

Predstavitev PROJEKTA KRUSPOP

 

Sindikat obrti in podjetništva je skupaj z Obrtno – podjetniško zbornico Slovenije pridobil projekt z naslovom »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev s področja obrti in podjetništva (KRUSPOP)«. Projekt sodi v okvir javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, ki ga je objavilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter traja od decembra 2017 do septembra 2021.

Vodilni partner projekta je Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije pa sodeluje kot projektni partner. SOPS bo izvajal lastne aktivnosti, ki bodo trajale 4. leta, hkrati pa nudil pomoč pri izvedbi aktivnosti projektnemu partnerju OZS.

Namen projekta je:

–       krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev pri oblikovanju javnih politik trga dela in pri vodenju učinkovitega socialnega dialoga;

–       dvig kompetenc pri krepitvi pravne države in pravne stroke socialnih partnerjev;

–       krepitev vloge socialnih partnerjev na področju oblikovanja javnih politik trga dela, vseživljenjskega učenja, mobilnosti delavcev, varnosti in zdravja pri delu, medgeneracijskega sodelovanja in

–       krepitev vloge socialnih partnerjev pri obveščanju, usposabljanju in ozaveščanju zaposlenih.

Ključni cilj projekta je krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik in pristopov, povezanih zlasti s trgom dela in vseživljenjskim učenjem ter zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva.

V času izvajanja projektnih aktivnosti in v okviru projektnih partnerstev morajo biti doseženi naslednji rezultati:

–       uspešno zaključena usposabljanja, v katera so se vključili zaposleni v organizacijah socialnih partnerjev;

–       povečana usposobljenost zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik in pristopov, povezanih zlasti s trgom dela in vseživljenjskim učenjem ter zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva.

Projekt bo s svojimi aktivnostmi sledil namenu in ciljem javnega razpisa na več načinov:

1.    Na podlagi analize normativnega okolja za področje obrti in podjetništva (trga dela, čezmejnega opravljanja storitev, gospodarskega in davčnega področja ter posameznih dejavnostih) bodo pripravljeni in predstavljeni ukrepi za izboljšanje poslovnega okolja in večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, tudi s ciljem ohranjanja in nastajanja novih delovnih mest.

Posnetek Foruma obrti in podjetništva 2018

2.    Za krepitev sodelovanja med socialnimi partnerji na ravni EU bomo izvedli študijske obiske (Malta, Nizozemska), ki bodo pripomogli k izmenjavi izkušenj in dobrih praks med socialnimi partnerji iz Slovenije in tujine na področju trga dela, s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju pri prenosu lastništva podjetja na naslednike. Na podlagi tujih dobrih praks bomo pripravili primerjalno študijo in priročnik za uspešen prenos lastništva podjetja na naslednike ter vzpostavili celovit spletni portal z informacijami za medgeneracijsko podjetništvo.

Spletni portal Center za družinsko podjetništvo

3.    V luči vseživljenjskega učenja, bo projekt usmerjen v usposabljanje in izobraževanje socialnih partnerjev s področja krepitve mehkih veščin: komunikacija in javno nastopanje, vodenje in motivacija ter pogajanja, kar bo prispevalo k izboljšanju socialnega dialoga in dvigu njihovih kompetenc za učinkovito sodelovanje pri oblikovanju javnih politik. Uporaba pridobljenih znanj bo potekala v procesu vodenja socialnega dialoga na vseh ravneh v Sloveniji (državni, panožni, podjetniški) in na ravni EU. Na tak način bomo s projektom krepili vlogo socialnih partnerjev na omenjenih področjih.

4.    V okviru projekta se bodo izvajala tudi stalna strokovna usposabljanja socialnih partnerjev in širše ciljne skupine na izbranih strokovnih področjih, povezanih s politiko trga dela, kot so: usposabljanja o pomembnosti socialnega dialoga, čezmejno izvajanje storitev, atipične oblike dela, nadalje s področja delovnega prava, varnosti in zdravja pri delu, računalništva, pomena vseživljenjskega učenja, (samo)zaposlitvenih možnosti, medgeneracijskega sodelovanja, položaju žensk na trgu dela, kako začeti podjetniško pot, kako biti proaktiven del družbe.

Za povečanje usposobljenosti socialnih partnerjev o pravu EU s področja zaposlovanja, evropskega socialnega partnerstva, evropskega delovnega prava ter postopkih za varstvo pravic pred evropskim sodiščem se bomo udeležili dveh študijskih obiskov institucij EU in Sveta Evrope.   V projektu se bomo osredotočili na ciljne skupine, kot so zaposleni pri socialnih parterjih, delodajalci, družinski člani v podjetjih, sindikalni zaupniki, sindikati, delavci, brezposelni, mladi in strokovna javnost.

Spletna stran evropske kohezijske politike

Spletna stran Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

Sindikat obrti in podjetništva bo izvedel obilo različnih delavnic, pripravil webinarje, izvedel in sooblikoval študijske obiske v tujini, informiral javnost o izvedbi projekta, analiziral učinke projektnih aktivnosti, vodil PR projekta ( v okviru lastnih aktivnosti), izobraževal in dousposabljal zaposlene pri GO SOPS in člane GO SOPS, izvajal aktivnosti pridobivanja kompetenc zaposlenih v obrti in podjetništvu, ipd.

Verjamemo, da so projektna partnerstva, ki so hkrati tudi socialna partnerstva, najproduktivnejša in prinašajo bistveno dodano vrednost pri izgradnji zaupanja med akterji, prinašajo dobre rezultate na nacionalni ravni, predvsem pa lahko tako skupaj, skozi dlje časa trajajoče aktivnosti, identificiramo probleme na lokalnih ravneh in skupaj, s konsenzom poiščemo ustrezne rešitve, ki se kasneje lahko implementirajo na nacionalni ravni in so v korist vseh.


INFORMACIJE IN KONTAKTI

mag. Maja Rigač, vodja projekta, OZS: maja.rigac@ozs.si; tel. 01 58 30 807

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, OZS: nina.scortegagna@ozs.si; tel. 01 58 30 521

Ana Čermelj, SOPS: ana.cermelj@sops.si, tel. 08 20 52 681

Projekt  KRUSPOP – »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev s področja obrti in podjetništva« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Maja Rigač (OZS), Ana Čermelj (SOPS)