fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Pravilnik o priznanjih in odličjih SOPS

Na osnovi določila 42. člena Statuta Sindikata obrti in podjetništva Slovenije je glavni odbor sindikata, dne 27. februarja 2018, sprejel  

P R A V I L N I K

O PRIZNANJIH

SINDIKATA OBRTI IN PODJETNIŠTVA SLOVENIJE

 

TEMELJNE DOLOČBE

 1. člen

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (v nadaljnjem besedilu sindikat), podeljuje zaslužnim posameznikom in organizacijam priznanja in druge nagrade ali odličja za posameznikov prispevek pri uveljavljanju, uresničevanju vloge in nalog sindikata ter pri izjemnih dosežkih na področju novega včlanjevanja, t.j. pridobivanja članstva.  

 1. člen

Priznanja iz 1.člena podeli predsednik SOPS, skladno z vsebino priznanja ob primernem času in dogodku.  

 1. člen

Glavni odbor, na podlagi pisno pridobljenega in obrazloženega predloga / utemeljitve teritorialne oblike organiziranosti ali na lastno pobudo, odloči o podelitvi z dvotretjinsko večino.   PRIZNANJA SINDIKATA DEJAVNOSTI

 1. člen

Nabor priznanj določi, odvisno od namena priznanja, glavni odbor sindikata.  

 1. člen

V posameznem letu se podeli največ 3 priznanja oziroma v kolikor gre za izjemne dosežke pri novem včlanjevanju, ustrezno število pzinanj.

 1. člen

Priznanja se na osnovi kriterijev iz 7. člena tega pravilnika podeljujejo:

 • sindikalnim zaupnikom;
 • članom sindikata;
 • teritorialnim oblikam organiziranosti
 • drugim zaslužnim posameznikom ali organizacijam

  KRITERIJI ZA PODELITEV  

 1. člen

Priznanja se podeljuje za aktivno delo v okviru Sindikata obrti in podjetništva Slovenije, za izjemne dosežke, predvsem na naslednjih področjih:

 • razvoja in krepitve ter učinkovitosti delovanja sindikata na posameznih ravneh organiziranosti;
 • uspehov pri povečevanju članstva sindikata;
 • izboljševanja delovnih, materialnih in socialnih razmer članstva sindikata in delavcev zaposlenih v obrti in podjetništvu ter drobnem gospodarstvu;
 • za večletno delo in pomemben prispevek pri vsestranski izgradnji sindikalne organizacije.

  NAČIN PODELITVE  

 1. člen

Glavni odbor sindikata, na podlagi podatkov in rezultatov izvedenih aktivnosti in delovanja s terena, ki jih podajo člani Glavnega in Nadzornega odbora (GO) SOPS na sejah, individualno preuči ali so izpolnjeni pogoji za prejem priznanja in hkrati sprejme sklep o priznanju.  

 1. člen

Predloge za podelitev priznanj lahko na osnovi Pravilnika oddajo teritorialne oblike organiziranosti SOPS in člani organov sindikata.   Predlogi morajo vsebovati vsebinsko podkrepljene in preverljive argumente, na podlagi katerih glavni odbor sindikata oceni izjemnost dosežkov.  

 1. člen

Predlogi za priznanja se pošljejo glavnem odboru sindikata. Glavni odbor sindikata praviloma na naslednji seji, skladno z določbami tega pravilnika preveri utemeljenost prispelih predlogov in določi prejemnike.  

 1. člen

O podeljenih priznanjih se pri glavnem odboru sindikata vodi ustrezna evidenca.   PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

 1. člen

Ta pravilnik razlaga Glavni odbor sindikata in vodstvo sindikata .  

 1. člen

Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot velja za sprejem tega pravilnika.  

 1. člen

Z dnem veljavnosti tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o posebnih priznanjih z dne 15.4.2013.  

 1. člen

Pravilnik velja od dneva sprejema na glavnem odboru sindikata .     Ljubljana, 27. februar 2018    

                                                                       Predsednik Sindikata obrti in podjetništva Slovenije

Matjaž Podvinski