fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Cenik

CENIK

 Centra pravno-poslovnih storitev (CPS)

Stroški postopkov alternativnega reševanja sporov

 

1. Stroški postopkov alternativnega reševanja sporov (v nadaljevanju ARS)obsegajo fiksne stroške, ki predstavljajo vpisnino. Med fiksne stroške se vštevajo:

– stroški posredovanja;

– stroški za vodenje evidenc;

– stroški za zagotavljanje prostorskih možnosti za izvedbo ARS;

– stroški arhiviranja ter hrambe gradiv.

Stranka, ki vlaga zahtevek za ARS, mora plačati zgoraj navedene nepovratne stroške vpisnine v višini 96 €.

2. Stroški za izvedbo ARS

Med stroške za izvedbo ARS se vštevajo: nagrada arbitra posameznika, nagrade za predsednika arbitraže ter člane arbitražnega senata, nagrada za mediatorja.

V stroške za izvedbo ARS se vštevajo tudi morebitni potni stroški arbitrov, če na željo strank postopek poteka izven Ljubljane ter s tem povezani manipulativni stroški.

2.1. Nagrade za arbitre

Članu arbitražnega senata pripada nagrada v višini 30 € za vsako polno uro doseženo na obravnavi pred arbitražnim senatom. V nagrado je vštet čas za pripravo obravnave.

Predsedniku arbitražnega senata ali arbitru posamezniku pripada nagrada v višini 70 € za vsako polno uro doseženo na obravnavi pred arbitražnim senatom. V nagrado je vštet čas za pripravo obravnave, ter čas potreben za izdelavo pisnega odpravka arbitražne odločbe z obrazložitvijo.

2.2 Nagrada za mediatorja

Mediatorju pripada nagrada v višini 20 € za vsakih začetih 30 minut na mediacijskem sestanku s strankami. V nagrado je vštet čas za pripravo obravnave.

2.3 Dodatni stroški

Predsednik arbitraže oziroma arbiter posameznik, člani arbitražnega senata ali mediator so upravičeni do povračila dejansko nastalih potnih stroškov, obračunanih v višini, kot to določa vsakokratna veljavna Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ter druge dokumentirane materiale stroške.

2.4. Administrativni stroški

Ob določitvi višine predujma, ki se izračuna v višini predvidenih stroškov arbitražnega postopka ali postopka mediacije, mora stranka poravnati tudi administrativne stroške. Predvideno višino administrativnih stroškov, ki znaša minimalno 30 eurov, vsakokratno določi center.

2.5. Upravičenost do nižjih tarif arbitražnega postopka

Za stranko(e) v postopku, ki je(so) člani(ce) Sindikata obrti in podjetništva Slovenije so stroški določeni v ceniku, za 1/3 nižji kot velja za nečlane.

2.6. Začetek veljavnosti in uporaba cenika

Tarife v ceniku so v neto zneskih, in veljajo od dneva začetka veljavnosti pravilnika. Spremembe višine tarif so v pristojnosti CPS.

 

Ljubljana, dne: 1.1.2019

 

                                                                                           Ana Čermelj, generalna sekretarka

Sindikata obrti in podjetništva Slovenije