fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Pravila o organiziranosti in delovanju odbora teritorialne oblike organiziranosti sindikata

Na osnovi Statuta sindikata obrti in podjetništva Slovenije, je glavni odbor Sindikata obrti in podjetništva na redni seji, 27.2.2018, sprejel normativne podlage za

 

PRAVILA O ORGANIZIRANOSTI IN DELOVANJU ODBORA TERITORIALNE OBLIKE ORGANIZIRANOSTI SINDIKATA OBRTI IN PODJETNIŠTVA SLOVENIJE

 

TEMELJNE DOLOČBE

 1. člen

S temi pravili se določa organiziranost in način delovanja odbora teritorialne oblike organiziranosti Sindikata obrti in podjetništva Slovenije ____________________ (v nadaljevanju: odbor)

 1. člen

Teritorialni odbor sestavljajo sindikalni zaupniki iz obratovalnic samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb, organiziranih v posamezni obliki teritorialne organiziranosti. Sestav teritorialnega odbora potrdi aktiv sindikalnih zaupnikov za mandatno dobo pet let.

Odbor teritorialne oblike organiziranosti sindikata, praviloma šteje do 5. članov, če je v posamezni teritorialni obliki organiziranosti praviloma več kot 5000 aktivnih članov sindikata.

 1. člen

Odbor sindikata je teritorialna oblika organiziranosti Sindikata obrti in podjetništva Slovenije (v nadaljevanju: sindikat).

 1. člen

Sedež odbora je ________________________.

NALOGE IN PRISTOJNOSTI

 1. člen

Odbor skladno s statutom sindikata izvaja naslednje naloge:

 • uresničuje opredeljene naloge in cilje sindikata, ki so usklajeni na Glavnem odboru SOPS;
 • spremlja razmere pri delodajalcih na teritoriju v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu;
 • vodi aktivnosti pridobivanja članstva in o aktivnostih ter rezultatih včlanjevanja v SOPS poroča Glavnemu odboru na mesečni ravni;
 • spremlja izvajanje določil kolektivnih pogodb ter v primerih kršitve le-teh, sproža ustrezne postopke;
 • promovira uporabo spletnega glasila Delavec v obrti in podjetništvu vsem članom sindikata in zaposlenim v obrti in podjetništvu na območju-regiji
 • izvaja oblike in metode sindikalnega organiziranja in udejstvovanja, vključno s stavko;
 • zagotavlja strokovno pomoč in varstvo sindikalnim zaupnikom pri sindikalnem delu;
 • organizira strokovno usposabljanje sindikalnih zaupnikov;
 • imenuje svoje predstavnike v organe teritorialne oblike organizacije sindikatov in v organe lokalne samouprave;
 • sodeluje z drugimi partnerskimi sindikati na posamezni obliki teritorialne organiziranosti pri usklajevanju in uresničevanju skupnih in splošnih interesov z naslova pravic iz delovnopravnih razmerjih (vendar ne v škodo SOPS);
 • posluje racionalno, sredstva porablja in reinvestira strogo namensko ter skladno s pravilnikom o financiranju in finančno-materialnem poslovanju sindikata ter po navodilih glavnega odbora;
 • tekoče ažurira evidenco članstva in nadzoruje plačevanje in delitev članarine ter rezultate teh aktivnostih sproti posreduje pristojni službi glavnega odbora;

 

 1. člen

Naloge za odbor sindikata opravlja in vodi pooblaščeni delavec teritorialne oblike organiziranosti sindikata. Pooblaščenega delavca za delo sindikata v teritorialni obliki organiziranosti, imenuje skladno s kadrovskimi in drugimi osebnostno primernimi kriteriji ob predhodno pridobljenem pisnem soglasju glavnega odbora in generalnega sekretarja SOPS, teritorialni odbor.

Kjer ni teritorialnega odbora oz. v kolikor se ugotovi, da pooblaščeni delavec v teritorialni obliki organiziranosti, ravna in deluje v škodo organizaciji ali članstva, se mu pristojnost odvzame. Novega pooblaščenega delavca imenuje neposredno Glavni odbor sindikata kot najvišji organ med dvema kongresoma.

Pooblaščeni strokovni delavec sindikata v teritorialni obliki organiziranosti, ni član teritorialnega odbora.  

Zakoniti zastopnik sindikata na območju oz. v teritorialni obliki organiziranosti ne more biti oseba, ki ni član SOPS in ni zaposlen(a) v obrti, podjetništvu in drobnem gospodarstvu.

 1. člen

Nosilci funkcij teritorialnega odbora so za svoje delo odgovorni Glavnemu odboru SOPS in teritorialnemu odboru SOPS.

 1. člen

Teritorialni odbor uresničuje skupno opredeljene naloge in cilje sindikata ter lastne naloge, v kolikor so te v skladu s skupnimi nalogami, dogovorjenimi za tekoče mandatno obdobje.

Odbor lahko šteje do največ (praviloma) pet članov, ki se sestajajo skladno s potrebami in v skladu z 2. členom tega Pravilnika. Odločitve se sprejemajo z večino glasov vabljenih. Člani odbora so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

Povsod, kjer zaradi majhnega števila članov sindikata (pod 5000 članov) ni pogojev za imenovanje teritorialnega odbora, teritorialni sindikalni zaupniki koordinirajo svoje delovanje, neposredno z Glavnim odborom.

Finančno in materialno poslovanje teritorialnih odborov ter namensko porabo sredstev za izvedbo aktivnosti, spremlja in nadzira tričlanski nadzorni odbor sindikata na teritorialni ravni, le-ta pa je odgovoren Nadzornemu odboru (GO) SOPS. Izvedba aktivnosti, za katera se namenjajo sredstva v obsegu 48 % sindikalne članarine, je opredeljena v 5. členu Pravilnika.

V kolikor Nadzorni odbor Glavnega odbora SOPS utemeljeno meni, da se pravila ne izvajajo v skladu s Statutom in Pravilniki, ter izkaže, da se sredstva ne porabljajo namensko za izvajanje opredeljenih strokovnih nalog, lahko zahteva od Nadzornega odbora teritoralne ravni, pisno obrazložitev finančno – materialnega poslovanja, s predložitvijo računovodskih izkazov, ter na podlagi pridobljenih podatkov izvede ustrezne ukrepe.

 1. člen

Oblike teritorialnega delovanja sindikata :

 • aktiv sindikalnih zaupnikov;
 • teritorialni odbor sindikata;
 • nadzorni odbor.

Aktiv sindikalnih zaupnikov

 1. člen

Aktiv sindikalnih zaupnikov je najvišja oblika delovanja sindikata dejavnosti na območju (v regiji) in se skliče po potrebi (potreba se izkaže z utemeljenim predlogom dnevnega reda vsebin, ki se bodo obravnavale ter prilogo vsebin), najmanj pa enkrat letno.

Sestavljajo ga vsi sindikalni zaupniki na območju. Aktiv sindikalnih zaupnikov je praviloma lahko ustanovljen če je na območju – v regiji najmanj 5000 članov sindikata, oziroma pod pogoji navedenimi v 8. členu teh pravil.

 1. člen

Sklep o sklicu aktiva sindikalnih zaupnikov sprejme teritorialni odbor sindikata in ga s predlogom dnevnega reda objavi najmanj 15. dni pred izvedbo.

 1. člen

Aktiv sindikalnih zaupnikov:

 • imenuje teritorialni odbor sindikata;
 • voli predsednika teritorialnega odbora;
 • obravnava poročilo teritorialnega odbora in organa, ki nadzoruje finančno in materialno poslovanje tega odbora.

Teritorialni odbor sindikata

 1. člen

Teritorialni odbor je koordinacijski organ sestavljen iz sindikalnih zaupnikov iz obratovalnic, samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb organiziranih na območju – regiji (t.j. teritoriju) ter oblika in metoda dela sindikata dejavnosti na posamezni teritorialni ravni

Teritorialni odbor šteje pet članov in je praviloma ustanovljen če je na posameznem teritoriju (območju – regiji) najmanj 5000 članov sindikata, oziroma pod pogoji navedenimi v 8. členu teh pravil.

 1. člen

Teritorialni odbor oz. območje je zastopan(o) s svojim predsednikom v glavnem odboru sindikata, po funkciji, če izpolnjuje pogoje iz 22. ali 32. člena statuta sindikata.

Nadzorni odbor

 1. člen

Nadzorni odbor šteje tri člane, ki so praviloma iz obratovalnic obrtnikov ali gospodarskih družb, kjer je največ aktivnega članstva sindikata.

Naloge in pristojnosti nadzornega odbora:

 • spremljanje in nadziranje finančno-materialnega poslovanja teritorialnega odbora, skladnost poslovanja s programom, pravili in akti s področja finančno – materialnega poslovanja Glavnega odbora SOPS ter skladnost poslovanja z zakonskimi določili
 • obravnavanje finančno – materialnih in premoženjskih podatkov sindikata, izvaja nadzorni odbor zaupno;
 • seznanjanje Glavnega odbora sindikata s svojimi ugotovitvami in s predlogi ustreznih ukrepov, najmanj enkrat letno to je po pripravi računovodske bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov za prejšnje leto, v mesecu marcu tekočega leta.

Člani nadzornega odbora izvolijo predsednika iz svoje sestave takoj po izvolitvi. Mandat članov in predsednika nadzornega odbora traja 5.let.

Predsednik teritorialnega odbora

 1. člen

Predsednik teritorialnega odbora je zakoniti zastopnik teritorialne oblike organiziranosti sindikata, v kolikor obstaja samostojna pravna oseba sindikata (SOPS) na teritorialni ravni. Predsednik teritorialnega odbora zastopa in predstavlja teritorialni odbor in je po funkciji (načeloma) član Glavnega odbora SOPS.

Predsednik teritorialnega odbora vodi delo odbora in je za svoje delo odgovoren teritorialnemu in Glavnemu odboru SOPS.

Mandat predsednika teritorialnega odbora je pet let, z neomejeno možnostjo ponovitve mandata. V kolikor se predsednik teritorialnega odbora sindikata, ki je hkrati zakoniti zastopnik sindikata upokoji ali pa ne opravlja več poklica v okviru obrti, podjetništva in drobnega gospodarstva, se ga zamenja. Zamenjavo predlaga teritorialni odbor sindikata v soglasju z Glavnim odborom in vodstvom SOPS.

Strokovni delavec teritorialnega odbora

 1. člen

Naloge in pristojnosti strokovnega delavca teritorialnega odbora so:

 • odgovoren je za strokovno in stabilno finančno-materialno poslovanje teritorialnega aktiva sindikalnih zaupnikov in teritorialnega odbora;
 • odgovoren je za namensko porabo sredstev z naslova sindikalne članarine, v okviru nalog iz točke 5. tega pravilnika
 • odgovoren je za vestno in sprotno izvajanje nalog, ki izhajajo iz aktov sindikata na državni ravni;
 • skrbi za izvajanje sklepov in stališč teritorialnega odbora in skrbi, da so le-ti v skladu s sprejetimi akti in pravilniki sindikata na državni ravni;
 • s sklepi in stališči teritorialnega odbora ter izvedenimi aktivnostmi Glavnega odbora sindikata, obvešča sindikalne zaupnike in članstvo na terenu.
 • s sklepi in stališči teritorialnega odbora seznani Glavni odbor SOPS, praviloma še pred naslednjo izvedbo seje teritorialnega odbora
 • pripravlja in posreduje strokovna gradiva članom na območju oz. teritoriju, ki ga pokriva
 • usklajuje delo teritorialnega odbora z delom Glavnega odbora SOPS;
 • nudi pomoč GO SOPS pri organizaciji strokovnih sindikalnih usposabljanj, delavnic in posvetov;
 • z delodajalci se dogovarja o fondu ur, oz. o številu dni odsotnosti z dela na letni ravni, za pri njih zaposlene delavce-člane sindikata, za čas ko opravljajo naloge sindikalnega zaupnika na lokalni ali državni ravni.

Strokovni delavec teritorialnega odbora je strokovni delavec sindikata na teritorialni ravni, ne more biti član sindikata, v skladu s pravilnikom tudi ne zakoniti zastopnik sindikata na teritorialni ravni. Mandat sekretarja odbora je pet let, z možnostjo ponovitve mandata, ob soglasju Glavnega odbora SOPS.

 1. člen

Sstrokovni delavec in predsednik teritorialnega odbora sta za svoje delo odgovorna teritorialnemu odboru in Glavnemu odboru SOPS.

FINANCIRANJE IN FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE

 1. člen

Dejavnost teritorialnega odbora se financira iz sredstev sindikalne članarine in drugih prihodkov.

 1. člen

Višino članarine, osnovo, od katere se le-ta obračunava, način nakazovanja in delitev med posameznimi porabniki ter namembnosti porabe članarine, določa podrobneje Pravilnik o financiranju in finančno-materialnem poslovanju Sindikata obrti in podjetništva Slovenije.

Poraba članarinskih sredstev teritorialne oblike organiziranosti, ne more presegati vsebinskega okvirja zagotavljanja pravic članov iz delovnega razmerja, pogodb o zaposlitvi in pravic, ki izhajajo iz kolektivne pogodbe dejavnosti ali podjetniške kolektivne pogodbe, nudenju servisa članom v obliki pravne pomoči, v izjemnih primerih solidarnostne pomoči. V kolikor ne gre za izpolnjevanje nalog, ki so navedene v II. odstavku tega člena, mora teritorialni odbor predhodno za izvedbo posamične aktivnosti pridobiti soglasje s strani Glavnega odbora in vodstva SOPS. V primeru da Glavni odbor ne potrdi aktivnosti, gre za hujšo kršitev Pravilnika in Statuta SOPS, v obliki nenamenske porabe sredstev sindikalne članarine.

Kršitev se sankcionira. Nespoštovanje določb Statuta, Pravilnikov in aktov sindikata vodi v odvzem vseh pristojnosti kršitelja in pravic razpolagajanja s sredstvi sindikalne članarine. V primeru kršitev, naloge v celoti prevzame Glavni odbor SOPS in predsednik teritorialnega odbora SOPS, ki je član Glavnega odbora oz. v primeru, da le-ta ni član GO SOPS, pa se ga vabi na posamično sejo, v kolikor se oceni, da je to nujno potrebno za izvedbo posameznih nalog ali aktivnosti.

OBVEŠČANJE                                                   

 1. člen

Teritorialni odbor je dolžan pravočasno obveščati člane, sindikalne zaupnike, Glavni odbor sindikata, o svojih aktivnostih, sklepih ter akcijah in o doseženih rezultatih na posameznih področjih. Za zagotovitev uspešnega seznanjanja z relevantnimi in pomembnimi (strokovnimi) informacijami je območni odbor dolžan sindikalnim zaupnikom promovirati spletno glasilo “Delavec v obrti in podjetništvu”.

STROKOVNA SLUŽBA

 1. člen

Strokovna, administrativno-tehnična in druga dela za teritorialni odbor opravlja in vodi strokovni delavec oziroma pooblaščeni delavec teritorialne organizacije sindikata.

Pooblaščenega delavca za delo sindikata na teritorialni ravni imenuje, skladno s kadrovskimi kriteriji ob predhodno pridobljenem pisnem soglasju glavnega odbora in vodstva SOPS, teritorialni odbor.

Kjer ni teritorialnega odbora pa pooblaščenega delavca imenuje neposredno Glavni odbor sindikata (SOPS).

Pooblaščeni strokovni delavec sindikata na teritorialni ravni je strokovni delavec sindikata in ni član teritorialnega odbora niti ni zakoniti zastopnik ali predstavnik teritorialnega odbora oz. sindikata  navzven, razen če za to prejme specialno pooblastilo Glavnega odbora in vodstva.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 1. člen
 • Pravila o delovanju teritorialnih odborov določi Glavni odbor SOPS.
 • Presoja pogojev za izjemno ustanovitev teritorialnega odbora je v pristojnosti glavnega odbora sindikata.
 • Spremembe in dopolnitve teh pravil se sprejemajo po enakem postopku kot velja za sprejem teh pravil.
 • Pravila veljajo od dneva sprejema na Glavnem odboru sindikata in se jih spoštuje od dneva sprejema, t.j. 27.2.2018.

_____________, 27.2.2018

Predsednik odbora teritorialne oblike organiziranosti SOPS:

___________________________________________