fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Napotila za organizacijo in vodenje stavke

Skladno z 42 in 77. členom Ustave Republike Slovenije in določili Zakona o stavki je glavni odbor Sindikata obrti in podjetništva Slovenije dne, 27. februarja 2018, sprejel naslednja

 

NAPOTILA ZA ORGANIZACIJO IN VODENJE STAVKE

 

SPLOŠNA DOLOČILA

 1. člen

Stavka se lahko organizira v gospodarski enoti samostojnega podjetnika, v mikro, malih ter srednjih gospodarskih družbah, ožjem ali širšem območju, v podskupini dejavnosti, oziroma kot splošna stavka v dejavnosti.

 

Poleg zagotavljanja nujnih nalog, ki jih opredelijo organizatorji delovnega procesa, se v času stavke zagotovi zavarovanje premoženja ter stavko vodi na način, ki ne ogroža varnosti in zdravja ljudi.

 

 1. člen

Stavkovni odbor in predstavniki organizacij oziroma delodajalcev, ki jim je stavka napovedana, naj skuša od dneva napovedi stavke in med njo sporazumno rešiti nastali spor.

 

 1. člen

Stavkovni odbor in delavci, ki sodelujejo v stavki, delavcem, ki ne stavkajo, ne smejo preprečevati izvajanja dela.

 

 1. člen

Pristojni organ sindikata, ki vodi ali koordinira priprave na stavko, prepreči morebitne pritiske na delavce med odločanjem o sodelovanju v stavki, izhajajoč iz načela, da je opredelitev za stavko osebna pravica delavca.

 

 1. člen

Pristojni organ sindikata, ki vodi ali koordinira potek stavke, zagotavlja potrebne pogoje stavkajočim delavcem in tudi stavkovnemu odboru za opravljanje nalog, opredeljenih v teh napotilih.

 

 1. člen

Pristojni organ sindikata uveljavlja pravice stavkajočih delavcev v skladu s sindikalnimi dokumenti, vključno z uveljavitvijo pravice do nadomestila plače na osnovi kolektivnih pogodb.

 

 1. člen

Organi in organizacije sindikata ščitijo stavkajoče delavce in tudi stavkovni odbor v pogajanjih z delodajalci. Delodajalec med stavko, ki je organizirana pod pogoji iz zakona in teh pravil, ne sme zaposlovati novih delavcev, ki bi zamenjali udeležence stavke, niti preprečevati delavcem sodelovanje v stavki oziroma uporabljati proti njim nasilne ukrepe z namenom prepečitve stavke.

 

 1. člen

Organi in organizacije sindikata, ki dajejo pobude za stavko ali sprejemajo odločitve o stavki ter o njihovi realizaciji, nosijo odgovornost samo do svojega članstva.

 

 1. člen

Delo stavkovnega odbora je vezano izključno na stavko, na zastopanje in uveljavljanje zahtev stavkajočih delavcev ter na opravljanje drugih s stavkovnimi pravili opredeljenih nalog v stavki. Oblikovanje in uveljavljanje dodatnih zahtev delavcev po končani stavki ter razreševanje drugih vsakdanjih problemov, je naloga organov in organizacij sindikata.

 

 1. člen

Stavka preneha:

 

 • s sporazumom organov, ki so sprejeli sklep o začetku stavke in organov, ki jim je bil sklep poslan;
 • s sklepom sindikata, oziroma delavcev, ki so sprejeli sklep o začetku stavke.

 

ORGANIZACIJA IN VODENJE STAVKE V OBRTI IN PODJETNIŠTVU

 

 1. člen

Sklep o pripravah na stavko delavcev pri samostojnih podjetnikih, v mikro, malih ter srednjih gospodarskih družbah, lahko sprejmejo člani sindikata ali teritorialna oblika organiziranosti sindikata, na lastno pobudo ali na pobudo članov.

 

Odločitev o organiziranju stavke, njenem začetku ali koncu ter oblikovanju in razpustitvi stavkovnega odbora se sprejema praviloma z odločitvijo večine vseh delavcev.

 

 1. člen

S sklepom o začetku stavke se praviloma določi:

 • pričetek in čas trajanja stavke;
 • kraj zbiranja udeležencev stavke;
 • način vodenja in organiziranja stavke;
 • zahteve delavcev;
 • način uresničevanja pravic do nadomestila plače;
 • način pogajanja za uresničevanje zahtev delavcev;
 • stavkovni odbor, ki zastopa interese delavcev in v njihovem imenu vodi stavko.

Stavkovni odbor naj napove stavko najkasneje osem dni pred dnem, določenim za njen začetek tako, da pošlje sklep o začetku stavke in stavkovne zahteve delodajalcu oziroma delodajalski organizaciji.

 

 1. člen

Stavko na zahtevo delavcev ali teritorialne oblike organiziranosti sindikata organizira in vodi najmanj 3-članski stavkovni odbor. Stavkovni odbor je odgovoren delavcem in sindikalni organizaciji.

 

Če stavko organizira sindikat, opravlja nalogo vodje stavkovnega odbora praviloma sindikalni zaupnik.

 

 1. člen

Pri organiziranju in vodenju stavke delavci, stavkovni odbor in stavkajoči delavci upoštevajo naslednje:

 

a)    Čas trajanja stavke

 

Stavka traja praviloma največ 5 delovnih dni. V kolikor v tem času niso doseženi cilji stavke, stavkovni odbor po petih delovnih dneh prekine stavko in določi nov rok za uresničitev zahtev stavkajočih delavcev, ki ne bo krajši od 10 dni.

V času trajanja stavke organ sindikata oziroma stavkovni odbor tesno sodeluje s teritorialno obliko organiziranosti sindikata oziroma glavnim odborom Sindikata obrti in podjetništva Slovenije.

 

b)   Način organiziranja in vodenja stavke

 

V času stavke stavkovni odbor in stavkajoči delavci ne preprečujejo izvajanja nujnih nalog.

Delavci, ki so razporejeni na opravljanje nujnih nalog in so dolžni opravljati delovne obveznosti, se štejejo kot stavkajoči delavci, če so se opredelili za stavko.

 Stavke se ne organizira v času izrednega stanja, kot so naravne in druge velike nesreče

 Stavkovni odbor o organiziranju, trajanju in ciljih stavke, pisno obvesti teritorialno obliko organiziranosti sindikata oziroma glavni odbor Sindikata obrti in podjetništva Slovenije.

 

15. člen

Stavkovni odbor praviloma:

 • oblikuje zahteve delavcev;
 • v pristojnih organih zastopa in uveljavlja zahteve delavcev;
 • predlaga ukrepe za rešitev zahtev delavcev;
 • predlaga ugotavljanje odgovornosti poslovodnih delavcev, delodajalcev in drugih odgovornih organov in posameznikov za vzroke, ki so pripeljali do stavke, zaradi nepravočasnega ali neodgovornega razreševanja zahtev delavcev;
 • sproti obvešča delavce o poteku razreševanja stavkovnih zahtev ter jim daje predloge rešitev v obravnavo in potrditev.

 

ORGANIZIRANJE STAVKE V PODSKUPINI DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE STAVKE V OBRTI IN PODJETNIŠTVU

 

 1. člen

Pobudo za stavko v obrti in podjetništvu lahko dajo delavci in organi sindikata. O pobudi razpravlja glavni odbor sindikata.

 

 1. člen

Sklep o stavki dela ali celotne dejavnosti na osnovi ugotovitev sprejme glavni odbor SOPS.

 

 1. člen

Glavni odbor pošlje poziv teritorialnim oblikam organiziranosti sindikata, da se izjasnijo oziroma dajo svoje soglasje za organiziranje stavke. Na osnovi večinske odločitve članov sindikata, glavni odbor pristopi k realizaciji sklepa o organiziranju in vodenju stavke v celotni dejavnosti oziroma njenem delu.

 

Člani se lahko o stavki izjavljajo prek vodstev sindikalnih organizacij, oziroma osebno na članskih sestankih, oziroma na drug način osebnega izjavljanja.

 

 1. člen

Splošna stavka v dejavnosti se organizira predvsem zaradi kršitve določb delovnopravne zakonodaje ter veljavnih kolektivnih pogodb, v drugih primerih pa le, če gre za odločitve delodajalcev, ki bistveno zmanjšujejo število gospodarskih enot in število zaposlenih v njih, ne glede na vzroke teh odločitev.

 

 1. člen

Splošno stavko vodi glavni odbor SOPS, razširjen s predstavniki organizacij sindikata oziroma stavkovnih odborov iz obrtno – podjetniških enot, v katerih je bila sprejeta odločitev o organizaciji stavke, pa nimajo članov v glavnem odboru. Lahko pa imajo organizacije sindikata oz. stavkovni odbori skupne predstavnike v razširjenem sestavu glavnega odbora.

 

 1. člen

Glavni odbor sindikata najavi stavko v dejavnosti najmanj 10 dni pred njenim pričetkom ter opredeli stavkovne pogoje:

 • stavkovne zahteve;
 • pričetek in čas trajanja stavke;
 • način vodenja in organiziranje stavke;
 • cilj stavke;
 • način pogajanja za uresničitev zahtev delavcev.

 

Pri stavki v delu dejavnosti oziroma splošni stavki v dejavnosti se smiselno uporabljajo določila 14. in 16. člena teh napotil.

 

 1. člen

V času stavke glavni odbor sindikata koordinira delo in opravlja pogajalsko funkcijo z organizacijami oziroma delodajalci, zoper katere poteka stavka.

 

 1. člen

Glavni odbor sindikata o pogajanjih in sprejetih dogovorih sproti obvešča stavkajoče delavce. Stavka se lahko tudi predčasno prekine, če je bilo zahtevam delavcev ugodeno; o tem se odloča na enak način kot je bila sprejeta odločitev o stavki.

 

ORGANIZACIJA STAVKE V OŽJEM OZIROMA ŠIRŠEM OBMOČJU

 

 1. člen

Za organiziranje stavke v ožjem ali širšem območju, se smiselno uporabljajo določbe III. poglavja teh napotil, s tem, da naloge glavnega odbora sindikata opravljajo teritorialne oblike organiziranosti Sindikata obrti in podjetništva na območjih, v katerih se stavka organizira.

 

KONČNE DOLOČBE

 

 1. člen

Ta napotila razlaga Glavni odbor SOPS.

 

 1. člen

S sprejemom teh napotil, prenehajo veljati stavkovna pravila, sprejeta s strani glavnega odbora SOPS, v Ljubljani, dne 15.4.2013

 

 1. člen

Napotila za organizacijo in vodenje stavke začno veljati naslednji dan po sprejemu na glavnem odboru.

 

 

Ljubljana, 27. februar 2018

 

                                                                                                                                                                                                   Predsednik Sindikata obrti in podjetništva Slovenije

Matjaž Podvinski