fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Zaključna mednarodna konferenca projekta DialogeS

dialogeS vsi

Zbornik projekta DialogeS

(klik za ‘kratek’ povzetek rezultatov dela in ugotovitev)

Zaključna mednarodna konferenca projekta DialogeS, je bila namenjena novim, domačim in tujim spoznanjem med različnimi deležniki, na koncu pripravi in potrditvi predlogov za nadaljnje aktivnosti, ki naj bi jih izpeljala nova vlada na področjih, ki jih pokriva projekt »DialogeS«. Dogodek je požel precejšnje zanimanje, kar potrjuje številna udeležba, med drugim s strani različnih ministrstev, z Zavoda za zaposlovanje RS,  tujih strokovnjakov in kolegov, novinarjev, in drugih . Ugotovitve skupnega projekta Sindikata obrti in podjetništva Slovenije ter Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so zbrane v kratkem zborniku projekta (zgoraj).  Med nagovori povabljenih, tako tujih in domačih strokovnjakov je bilo večkrat slišati poudarek in težnjo po krepitvi socialnega dialoga in kako veliko dodano vrednost prinaša v naš prostor. Hkrati pa ne gre spregledati podane zaveze s strani predstavnikov države o nadaljnjem podpiranju tovrstnih projektov, saj prinašajo oprijemljive in dobre rezultate.

Program zaključne mednarodne konference projekta DialogeS

zaključna konf.

Pozdravni nagovor generalnega sekretarja SOPS na zaključni konferenci projekta DialogeS

 Na začetku razmišljanja o vsebinski ustreznosti, o pomenu in vrednosti socialnega dialoga med socialnima partnerjema, Sindikatom obrti in podjetništva Slovenije ter Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, se nehote v misli vrine družbena refleksija različnih pristopov in razumevanj medsebojnega sodelovanja in delovanja organizacij.

Sindikat obrti si je v svoji 64 let bogati zgodovini obstoja in delovanja prizadeval, da bi bila delo in kapital v družbi nekako v uravnoteženem položaju, položaju, ki daje dovolj prostora razvoju obrti in podjetništva, hkrati pa tudi za socialno in delovno-pravno stabilnost zaposlenim v obrti in podjetništvu. Naša organizacija se ves čas zavzema za širši delovno-pravni, kulturno-socialni in družbeni dialog, ki išče načine balansiranja med nasprotji ter vneto upošteva dejavnike, ki niso dovolj ustrezno osmišljeni ali upoštevani ter jih je zato potrebno vpeljati v ustroj socialnega dialoga.

S tem je omogočen razvoj lastne organizacije in sledenje družbeno-razvojno-podjetniškim tendencam in hkrati potrebam sindikalnega članstva, v dobršnem delu pa tudi vseh zaposlenih v obrti in malem podjetništvu. 

Naša skupna širina in uspešnost delovanja se kaže tudi v uveljavitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe obrti in podjetništva, ki smo jo pred kratkim objavili v Uradnem listu RS, štev.: 59/2014.

Sodobna družba in z njo socialni partnerji, se soočamo z izzivi, kako doseči družbeno kohezijo edinosti v naši različnosti, torej pluralizmu. Odgovor bi bil, predvsem s pravo mero. Pravo, zdravorazumsko mero zahtev in pričakovanj, ki si jih socialni partnerji v luči vsak svojega poslanstva, izmenjujemo. Za pravo mero socialnega pluralizma in dialoga, je potrebno odgovorno in strokovno delo ter iskreno prizadevanje, navsezadnje tudi zaupanje in korektni odnosi med delodajalskimi in sindikalnimi organizacijami. 

Naša različna poslanstva mnogi razumejo kot nekakšno stalno potrebo po konfliktnosti, vendar se oboji, tako SOPS kot ZDOPS, že dolgo zavedamo in vemo, da gre v socialnem dialogu za bogato dodano vrednost, kjer je zgolj potrebno najti konsenz v čem smo si edini in v čem različni. K temu zagotovo pripomore  obojestransko zavedanje, da dialog ni enopomenska beseda, temveč so potrebna pogajanja, medsebojna usklajevanja, korektnost in na kraju kompromis možnega. 

Skupni projekt DialogeS je pomen besedne zveze socialni dialog, le še nadgradil. Besedi dialog in DialogeS, imata nekako skupen koren, ki ne predstavlja zgolj gole komunikacije med socialnima partnerjema, niti samo kompetentnosti sporazumevanja znotraj različnih organizacijskih stališč in še manj, da bi šlo za dialog, preoblečen v monolog, gre za veliko več, gre za sistematično preobrazbo neustreznih družbenih navad in razvad, ki v različnih pojavnih oblikah ovirajo poklicno-delavski in poslovodsko-podjetniški potencial v družbi. K temu, če smo popolnoma iskreni, ni koristil samo skupni projekt DialogeS, temveč odgovorno ravnanje vodstev naših organizacij v preteklosti, pa tudi leta in desetletja trdega dela in predanosti.

Dokaz temu je skupek realiziranih aktivnosti, ki smo jih partnerji v sklopu projekta izvršili skupaj in posamezno. Veliko projektnih aktivnosti je že obrodilo sadove, tako so rezultati vidni navzven že danes, nekatere ideje, ki so se utrnile za čas trajanja projekta in mnogih skupnih sestankov, pa je še takšnih, ki dozorevajo in bodo priložnost za nadgradnjo in prenos v prakso, za v prihodnje.

Če omenim zgolj nekaj aktivnosti, katerih nosilec je bil sindikat obrti: Projektnim vsebinam smo v jeseni lanskega leta v Izoli, namenili izvedbo 31. tradicionalnega strokovnega posveta delavcev obrti in podjetništva – poimenovanega Žužkovi dnevi, kjer je bilo prisotnih čez 55 udeležencev, na katerem smo se dotaknili vprašanj fleksibilnih oblik dela, mediacije in arbitraže, se seznanili z vprašanji razvoja aktivnih politik trga dela, s poudarkom na malih delodajalcih, v letošnjem letu smo izvedli tudi 5 območnih usposabljanj delavcev, na temo ARS – alternativnega reševanja sporov, na katerih je bilo prisotnih več kot 120 ljudi, organizirali smo tudi posvet na temo medgeneracijsko sodelovanje, kjer smo več kot 80 udeležencem različnih generacij iz različnih delov Slovenije, približali pomen nujnosti izkoristka potenciala in socialnega kapitala sleherne  generacije, prav tako smo se udeležili študijskih obiskov v Avstriji, Nemčiji in na Nizozemskem.

Kot vidite, leto dni trajajoč projekt je hitro minil, saj smo vanj vložili veliko dela, mobilizirali naše sindikalne zaupnike, območne sekretarje na terenu, naše strokovne sodelavce, bili nenehno v stiku s članstvom, skratka, čas smo do potankosti polno delovno izkoristili. Skupne in posamične rezultate aktivnosti smo sproti objavljali v našem glasilu Delavec v obrti in podjetništvu, še podrobneje pa na naši spletni strani www.sops.si, strnjeno pa bodo predstavljeni danes, tukaj na zaključni mednarodni konferenci projekta DialogeS. 

Če bi govorili na simbolni ravni, bi naš socialni dialog lahko primerjali z mozaikom, kjer posamezni deli ohranjajo partikularnost, vendar skupaj, konec koncev, delujemo kot povezana celota, kot nekakšna obrtniško-podjetniško-razvojna koalicija in prinašamo veliko dodano vrednost v naš, slovenski prostor.

Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in želim obilo konstruktivnih zamisli, idej in komentarjev na konferenci.

gener.sekretar SOPSMartin Muršič, generalni sekretar SOPS

Power point prezentacije predavateljev ;

1 Stanje na področju fleksibilnosti trga dela; dr.Kajzer 

2 Načrti ZRSZ; ga.Vrtačnik

3 Ukrepi aktivne politike zaposlovanja v Avstriji; g.Rehsmann 

4 Nizozemski polder model;g.Hövels

5 Razvoj poklicnega izobraževanja v Nemčiji; g.Amann

6 Metodologija za projekcijo potreb trga dela; g.Dekleva

 

Strokovna služba GO SOPS