fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

PRO ZA STO

Projekt PRO ZA STO

(PROmocija ZdravjA in čezmejno opravljanje STOritev)

Glavni odbor Sindikata obrti in podjetništva (GO SOPS) je partner v projektu z Obrtno – podjetniško zbornico Slovenije (OZS).

Naziv projekta je PRO Za STO (Promocija ZdravjA in čezmejno opravljanje STOritev).

Projekt bo realiziran v letu 2013 in 2014.

Vprašalnik v okviru projekta PRO ZA STO

Kratek opis projekta:

Aktivnosti na treh vsebinskih sklopih:

-Priprava in prezentacija ukrepov za boljšo konkurenčnost slovenskega gospodarstva

-Promocija zdravja pri malih delodajalcih

-Čezmejno opravljanje storitev

Strateški in konkretni cilji projekta:

Projekt, ki je zasnovan na eni strani s pregledom celovitega normativnega urejanja področij, (pregled zakonodaje) s predlogi izboljšanje le-tega, pomembnih za delovanje gospodarskih družb in na drugi strani s poglobljenim pristopom, s ciljem podajanja novih sistemskih rešitev na specifičnih področjih delovanja trga, zasleduje najpoglavitnejše strateške cilje, ki so:

I.  krepitev socialnega dialoga in sodelovanje socialnih partnerjev pri pripravi sistemskih rešitev za boljšo urejenost trga dela, izboljšanje delovnih pogojev, organizacije dela in izboljšanje razmer za zdravje in varstvo pri delu,

II. dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter nova delovna mesta,

III. krepitev usposobljenosti vseh deležnikov, ki bo prav tako prispevalo k njihovem izboljšanem položaju na trgu delu in dvigu njihovih kompetenc.

Cilji problematike čezmejnega opravljanja storitev z vidika napotovanja delavcev:

Z različnimi aktivnostmi želimo doseči cilj, da bo trg dela ustrezno in transparentno urejen, tako za tuje ponudnike storitev kot domača podjetja, predvsem pri zagotavljanju socialnih pravic (višina plač), ki jih morajo tuji ponudniki dosegati, ko s svojo delovno silo vstopajo na slovenski trg. Z analizami stanja v sosednjih državah, ter s priporočili oziroma smernicami, do katerih bomo prišli skozi študij urejenosti tega področja v tujini, želimo političnim ustvarjalcem in nadzornim organom predlagati ukrepe, ki bodo aplikativni in bodo pomagali pri urejenosti trga dela.

Konkretni cilji, ki jih želimo doseči so:

I. proučitev dobrih praks iz tujine na področju napotovanja tujih delavcev,

II. izboljšanje trenutnega stanja urejenosti napotovanja tujih delavcev, krepitev usposobljenosti strokovnega osebja na področju napotovanja tujih delavcev

III. povezovanje vseh domačih akterjev, ki urejajo trg dela z namenom doseči bolj urejen in primerljiv sistem napotovanja tujih delavcev.

Promocija zdravja (PZD):

Z različnimi aktivnostmi, od priprave študije o promociji zdravja, prenosa dobrih praks ter delavnic in promocijskih aktivnosti, so te projektne aktivnosti osredotočene na doseganje dolgoročnih in kratkoročnih ciljev. Glavni strateški cilji, ki bodo zasledovani na področju problematike promocije zdravja (v nadaljevanju: PZD) so:

I. krepitev usposobljenosti in znanj socialnih partnerjev za uspešen socialni dialog na področju varnosti in zdravja pri delu in promocije zdravja,

II. dvig in izboljšanje strokovnih kompetenc ekspertov s področja promocije zdravja z vidika malih delodajalcev (v nadaljevanju: MD),

III. dvig strokovne usposobljenosti med malimi delodajalci za izvajanje promocije zdravja v njihovih podjetjih,

IV. pridobitev posnetka stanja promocije zdravja pri malih delodajalcih in skladno s tem oblikovanje primernih orodij za izvajanje promocije zdravja pri MD

Upravičenci;

Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije ( OZS )

Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana

Sredstva : 170.589€

IN

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS )

Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana

Sredstva : 22.692€

 

Trajanje projekta: 29. julij 2013 2013 – 31. avgust 2014

Dodatne informacije o projektu : 08/20 52 681, generalni sekretar SOPS Martin Muršič

 

Projekt PRO ZA STO je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov partnerjev socialnih partnerjev za leti 2013 in 2014 v okviru 1. Razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti 1.4. prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

Vrednost ocenjenega projekta je 193.281 EUR.

Delež sofinanciranja iz sredstev Evropskega socialnega sklada je 85% in predstavlja 164.288,84 EUR,

Delež slovenske udeležbe je 15% in predstavlja 28.992,16 EUR. 

Naročnik projekta je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Operacija oz. projekt PRO ZA STO ( PROmocija ZdravjA in čezmejno opravljanje STOritev) delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve« in 1.4 prednostne usmeritve: »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013)«.

Pro za sto poskusna

Strokovna služba glavnega odbora SOPS