fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Sindikat na območju

Teritorialne oblike organiziranosti sindikata

Oblike delovanja sindikata na ravni teritorialnih oblik organiziranosti so:

odbor teritorialne oblike organiziranosti sindikata, ki praviloma šteje do 5. članov (v nadaljevanju teritorialni odbor), če je v posamezni teritorialni obliki organiziranosti praviloma več kot 5000 aktivnih članov sindikata.

 

Aktiv sindikalnih zaupnikov

 • imenuje teritorialni odbor sindikata,
 • voli predsednika teritorialnega odbora

Aktiv sindikalnih zaupnikov sestavljajo vsi zaupniki teritorialne oblike organiziranosti.

 

Teritorialni odbor zlasti:

 • uresničuje skupno opredeljene naloge in cilje sindikata;
 • spremlja razmere pri delodajalcih na teritoriju v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu;
 • spremlja izvajanje določil kolektivnih pogodb ter v primerih kršitve le-teh, sproža ustrezne postopke;
 • promovira uporabo spletnega glasila Delavec v obrti in podjetništvu vsem članom sindikata in zaposlenim v obrti in podjetništvu na območju-regiji
 • izvaja oblike in metode sindikalnega organiziranja in udejstvovanja, vključno s stavko;
 • zagotavlja strokovno pomoč in varstvo sindikalnim zaupnikom pri sindikalnem delu;
 • organizira usposabljanje sindikalnih zaupnikov;
 • imenuje svoje predstavnike v organe teritorialne oblike organizacije sindikatov in v organe lokalne samouprave;
 • sodeluje z drugimi partnerskimi sindikati na posamezni obliki teritorialne organiziranosti pri usklajevanju in uresničevanju skupnih in splošnih interesov;
 • posluje racionalno ter skladno s pravilnikom o financiranju in finančno-materialnem poslovanju sindikata ter po navodilih glavnega odbora;
 • tekoče ažurira evidenco članstva in nadzoruje plačevanje in delitev članarine ter rezultate teh aktivnostih sproti posreduje pristojni službi glavnega odbora;
 • vodi stalne aktivnosti za povečanje števila članstva.

 

Podrobnejše informacije najdete v veljavnem statutu SOPS, sprejetem na XI. kongresu SOPS, dne 21.11.2017 v Ljubljani.