fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest SOPS

 

Na osnovi določil Zakona o delovnih razmerjih, Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter Statuta SOPS, Glavni odbor SOPS sprejema naslednji

 

 

P R A V I L N I K

O ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST PRI GLAVNEM ODBORU SINDIKATA OBRTI IN PODJETNIŠTVA SLOVENIJE

 

 

1. člen

Za uspešno koordinacijo delovnih in poslovnih nalog pri izvajanju programa dela SOPS in Glavnega odbora SOPS, se poslovni proces organizira v posamezna področja dela, ki predstavljajo skupek delovnih mest s področja strokovnih, administrativnih in tehničnih opravil.

 2. člen

Organizacijska področja dela so pripravljena na osnovi določil 34. in 35. člena Statuta SOPS. Organizacijska področja omogočajo vodenje procesa dela in poslovanja ter stroškovno evidenco pri izvajanju določenih nalog s ciljem, da se doseže uspešnost izvajanja aktivnosti SOPS in racionalizacija poslovanja.

 

I. SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST

 

3. člen

Sistemizacija delovnih mest predstavlja temelj notranje organiziranosti ter transparentnosti organizacije, je kadrovski akt, ki temelji na racionalni organiziranosti delovnega procesa, razvoju kadrov, njihovem izobraževanju in izpopolnjevanju ter pravilni razporeditvi delavcev.

Sistemizacija delovnih mest je osnova za:

 • organiziranje delovnega procesa;
 • delitev dela med delavci;
 • razmejitev del in nalog, pristojnosti in odgovornosti za delovna mesta ter področja dela;
 • izvajanje kadrovske politike in urejanje delovnih razmerij;
 • izvajanje varnosti in zdravja pri delu.

4. člen

V sistemizaciji delovnih mest se poleg področja dela označi delovno mesto, opredelijo glavne značilnosti delokroga delovnega mesta, splošne in posebne zahteve za zasedbo delovnega mesta ter posebne okoliščine pri opravljanju dela.

Upoštevaje določilo prejšnjega odstavka tega člena, se v sistemizaciji posameznega delovnega mesta navede tudi:

 1. naziv delovnega mesta;
 2. področje dela, v katerega sodi delovno mesto;
 3. zahtevana strokovna izobrazba;
 4. dodatna znanja in usposobljenost za delo;
 5. zahtevane delovne izkušnje;
 6. odgovornost za izvajanje dela;
 7. tarifni razred delovnega mesta;
 8. pogoje dela;
 9. vplive okolja, zaščitna sredstva in opremo, posebne nevarnosti.

 5. člen

Seznam delovnih mest strokovne službe GO SOPS je priloga tega pravilnika.

 

II. OBLIKOVANJE DELOVNIH MEST

 

6. člen

Delovno mesto predstavlja položaj posameznika v organizacijski strukturi delovne skupnosti in ga določa zaokrožena celota delovnih nalog, ki jih opravlja posameznik z ustrezno strokovno izobrazbo, znanji, sposobnostmi in osebnimi lastnostmi pri normalni delovni obremenitvi v okviru opravljanja opredeljenega delovnega časa v določenem okolju dela. Glede na obseg delovnih nalog na posameznem področju dela, se razporedi enega ali več izvajalcev na posamezno delovno mesto.

Sklep o razporeditvi in prerazporeditvi delavcev na delovna mesta, sprejme generalni sekretar SOPS.

 7. člen

Delovna mesta se oblikujejo tako, da:

 • zagotavljajo optimalno izkoriščenost znanj in sposobnosti delavcev, kar pomeni optimalizirati proces dela, ter
 • omogočajo učinkovito povezovanje vseh faz delovnega procesa, kar zagotavlja smotrno izrabo delovnega časa in sredstev.

 8. člen

Pri določanju vsebine delovnega mesta se upoštevajo realne potrebe organizacije ki prispevajo k boljši organizaciji dela, z optimalno izkoriščenostjo delovnega časa in sredstev, ki sta ključnega pomena za uspešno in dosledno izvajanje programa dela SOPS. Generalni sekretar SOPS ali od njega pooblaščena oseba z optimalno zaposlenostjo in fleksibilnostjo pri delu, delavcu omogoči učinkovitejše izvajanje programa dela.

 

III.   RAZVRSTITEV DELOVNIH MEST V TARIFNE RAZREDE IN           RAZPOREJANJE   DELAVCEV V PLAČILNE RAZREDE

 9. člen

Delovna mesta so na osnovi zahtevane stopnje strokovne izobrazbe v skladu s kolektivno pogodbo razvrščena v tarifne razrede.

 10. člen

Delovna mesta so razvrščena v naslednje tarifne razrede:

V. tarifni razred (bolj zahtevna dela): Delovna mesta, za katera se zahteva najmanj 4 leta javno veljavnega srednjega strokovnega izobraževanja ali najmanj 3 leta javno veljavnega srednjega poklicnega izobraževanja in mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit.

VI. tarifni razred (zelo zahtevna dela): Delovna mesta, za katera se zahteva višja strokovna izobrazba ali višješolsko izobraževanje po prejšnjih predpisih.

VII. tarifni razred (visoko zahtevna dela): Delovna mesta, za katera se zahteva visoka strokovna (VII/1) ali univerzitetna (VII/2) izobrazba;

VIII. tarifni razred (najbolj zahtevna specialistična dela): Delovna mesta, za katera se zahteva magisterij, specializacija ali državni izpit po končanem visokem univerzitetnem izobraževanju ali strokovnem izobraževanju ter doktorat znanosti.

IX. tarifni razred (izjemno pomembna delovna mesta): Delovna mesta za katera se zahteva doktorat. Gre za delovna mesta, na katerih se zahteva popolna samostojnost pri delu, inovativnost, poznavanje domače in tuje prakse ter znanstveni pristop pri pripravljanju osnov za sprejemanje in izvajanje zahtevnih strokovnih odločitev ter sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih aktivnostih sindikata.

11. člen

Vrednost tarifnega razreda določa znesek mesečne osnovne plače po kolektivni pogodbi ali na predlog generalnega sekretarja SOPS, potrjuje pa Glavni odbor SOPS.

12. člen

Ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi je delavec praviloma razporejen v začetni plačilni razred ustreznega tarifnega razreda delovnega mesta, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi ali v višji, če tako, na predlog generalnega sekretarja SOPS, odloči Glavni odbor SOPS.

13. člen

O razporejanju delavcev v ustrezni plačilni razred odloča generalni sekretar SOPS ali od njega pooblaščena oseba, upoštevaje zahtevano izobrazbo, dodatna znanja, odgovornost, samoiniciativnost in uspešnost delavca pri opravljanju dela.

 

IV. KONČNE DOLOČBE

 

14. člen

Pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga na predlog generalnega sekretarja SOPS potrdi Glavni odbor SOPS.

Spremembe in dopolnitve pravilnika se opravijo po enakem postopku kot je veljal za sprejem pravilnika.

Ta pravilnik je bil sprejet na Glavnem odboru sindikata —. —. 2013.

 

Ljubljana, ___.___. 2013

 

                                                                       Predsednik

                                                                       Sindikata obrti in podjetništva Slovenije

                                                                       Peter Jančar