fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Pravilnik o financiranju in finančno-materialnem poslovanju SOPS

Na podlagi 39. člena Statuta Sindikata obrti in podjetnišva Slovenije je glavni odbor sindikata na III. redni seji dne, 27. februarja 2018 sprejel

PRAVILNIK O FINANCIRANJU IN FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU SINDIKATA OBRTI IN PODJETNIŠTVA SLOVENIJE

 

SPLOŠNA DOLOČILA

1.člen

S tem pravilnikom se urejajo načela financiranja in porabe sredstev članarine v Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije (v nadaljevanju sindikat), zlasti način plačevanja in obračunavanja članarine, vodenje evidence o vplačani članarini, namembnost članarine, način zbiranja in delitve članarine.

 1. člen

Glavni odbor sindikata vodi finančno-materialno poslovanje po tem pravilniku, Pravilniku o financiranju in finančno-materialnem poslovanju ZSSS in v skladu s svojim finančnim načrtom ter drugimi predpisi. Generalni sekretar sindikata je odredbodajalec.

3.člen

Sindikat delujejo po načelu samofinanciranja, v skladu s programskimi usmeritvami.

 1. člen

Sindikat poleg prihodka iz članarine pridobiva sredstva še iz:

 • aktivnosti na trgu
 • lastne dejavnosti;
 • različnih dotacij;
 • solidarnostnih prispevkov;
 • izvajanja projektov
 • drugih prihodkov.
 1. člen

V sindikatu se po načelu solidarnosti in vzajemnosti članom zagotavlja izvedba dogovorjenega programa. Sredstva solidarnosti in vzajemnosti določi sindikat na posameznih nivojih svojega delovanja.

 1. člen

Delež sindikalne članarine v skladu z delitvenim razmerjem in premoženje ustvarjeno iz pripadajočega deleža sindikalne članarine je lastnina sindikata ter se finančno-knjižno vodi popolnoma ločeno od premoženja in financ ustvarjenih na pridobiten način. Sredstva članarine in drugih prihodkov niso vračljiva.

NAČIN PLAČEVANJA IN OBRAČUNAVANJA ČLANARIN

 1. člen

Višina članarine v sindikatu je določena v višini 1 % od obračunane bruto plače in njenih nadomestil ali v odstotku, ki ga določi glavni odbor sindikata.

 1. člen

Člani plačujejo članarino v družbi oziroma pri samostojnem podjetniku. Obračun in nakazilo članarine opravi služba družbe oziroma delodajalca, ki obračunava plače. Članarino od nadomestil obračunava ustrezni zavod na podlagi posebne pogodbe, ki jo sklene in podpiše sindikat na osnovi pooblastila GO SOPS.

Teritorialne oblike organiziranosti so dolžne, v skladu s Kongresnimi dokumenti, sprejetimi dne 21.11.2017, celotno sindikalno članarino nakazati na TRR glavnega odbora SOPS, le-ta pa je dolžan v ustreznem procentualnem deležu, članarino razdeliti med vse upravičence (GO SOPS, teritorialne oblike organiziranosti in ZSSS – centrala).

Posamezni član oziroma člani sindikata, nakazujejo članarino na TRR Glavnega odbora sindikata Nakazana članarina se deli po pravilniku, in sicer v odstotkih, ki veljajo za financiranje organizacijskih oblik sindikata in ZSSS.

Vso članarino, ki jo člani ali računovodske službe družb nakažejo oz. plačajo preko položnic, na račun teritorialnih oblik organiziranosti, morajo le-te, do

Vso članarino, ki jo člani ali računovodske službe družb nakažejo oz. plačajo preko položnic, na račun teritorialnih oblik organiziranosti, morajo le-te, do dvajsetega dne v mesecu za pretekli mesec nakazati v celoti na članarinski račun glavnega odbora Sindikata obrti in podjetništva Slovenije.

GO SOPS v petih dneh po prejemu članarine nakaže od prejete članarine na račun ZSSS teritorialnih oblik organiziranosti 48 % članarine (21% območju sindikata + 27% za potrebe članstva in delovanja sindikata v podjetju), za potrebe ZSSS – centrale pa 9 % članarine.

V kolikor teritorialna oblika organiziranosti SOPS v zvezi s članarino ne izpolnjujejo dogovorjenih obveznosti, ji glavni odbor odvzame vse tozadevno dodeljene pristojnosti.

 

RAZPOREDITEV ČLANARINE IN VODENJE EVIDENCE O VPLAČANI ČLANARIN

 1. člen

Članarina iz 7. člena tega pravilnika se zbira in nakaže v 100 % deležu iz družbe oziroma samostojnega podjetnika ali v dogovorjeni obliki od posameznika na članarinski račun pri glavnem odboru sindikata.

Pooblaščena finančno-računovodska služba GO SOPS ima vpogled v izkaze prihodkov in odhodkov teritorialne oblike organiziranosti SOPS, na podlagi danega pooblastila in zahteve v vpogled s strani GO SOPS ali generalnega sekretarja SOPS.

Odgovorna oseba sindikata v teritorialni obliki organiziranosti sindikata je odgovorna za transparentno vodenje prihodkov in odhodkov sindikata na teritorialni ravni organiziranosti SOPS, predvsem tam, kjer gre za samostojno pravno osebo, in hkrati odgovorna, da se članarina v celoti prenakaže na Glavni odbor SOPS, le-ta pa članarino nato v ustreznem deležu razdeli.

Vodenje evidence članstva in nadzorovanje plačevanja članarine je v pristojnosti glavnega odbora SOPS oz. pooblaščene osebe s strani glavnega odbora.

Podatke o članstvu in vplačani članarini vodi odgovorna oseba teritorialne oblike organiziranosti, ki pokriva SOPS oz. zakoniti zastopnik območnega odbora oz. teritorialne oblike organiziranosti, v kolikor je le-ta samostojna pravna oseba, za svoje območje oz. teritorialno obliko organiziranosti. Omenjeni morajo redno, ob začetku meseca za pretekli mesec (v prvih treh dneh tekočega meseca) sporočati gibanje članarinskih sredstev na omenjeni teritorialni obliki organiziranosti, odredbodajalcu SOPS. Evidence članstva in članarinskih prihodkov morajo biti usklajene. Podatki o financiranju in finančno – materialnem poslovanju so strogo zaupni.

 1. člen

Članarina iz 7. in 13. člena tega pravilnika se razporeja tako, da se 100 % deli za program sindikata dejavnosti in zveze.

 1. člen

Delitveno razmerje članarine :

 • glavni odbor sindikata: 43 %;
 • teritorialna oblika organiziranosti sindikata : 48 %;
 • Zveza svobodnih sindikatov Slovenije: 9 %.

Iz deleža sindikalne članarine zagotavlja teritorialna oblika organiziranosti sindikata, solidarnostno pomoč, v okviru finančnih možnosti. Stroške delovanja sindikalnih zaupnikov pokriva teritorialna oblika organiziranosti sindikata.

 1. člen

Centralno evidenco članstva in plačevanja članarine vodi glavni odbor sindikata, ki pridobiva ažurne podatke s strani teritorialnih oblik organiziranosti sindikata.

 1. člen

Vplačana članarina se evidentirana po posameznih teritorialnih oblikah organiziranosti in se nakaže v celoti, t.j. v 100 % na Glavni odbor SOPS, ter se nato deli skladno z 11. členom tega pravilnika.

NALOGE ODREDBODAJALCEV IN RAČUNOVODIJ

 1. člen

Skladno z akti sindikata je odredbodajalec glavnega odbora sindikata generalni sekretar sindikata, naloge za sindikat v teritorialni obliki organiziranosti pa opravlja in vodi pooblaščeni delavec teritorialne oblike organiziranosti. Pooblastilo izda Glavni odbor SOPS.

Odredbodajalec ima predvsem naslednje pristojnosti in obveznosti:

 • odgovoren je za dosledno, pravočasno in transparentno prenakazovanje 100 % članarinskega prejemka sindikata Glavnemu odboru SOPS, v teritorialni obliki sindikalne organiziranosti, ki jo pokriva,
 • odgovoren je za gospodarno ravnanje s sredstvi sindikalne članarine;
 • pristojnemu organu predlaga finančni načrt, njegove spremembe in dopolnitve ter zaključni račun, ki ga predloži v pregled Glavnemu odboru SOPS;
 • izvršuje sklepe pristojnih organov v zvezi s finančno-materialnim poslovanjem;
 • sklepa pogodbe v mejah pooblastil, ki jih določi pristojni organ;
 • podpisuje knjigovodsko dokumentacijo;
 • predlaga program nakupa, prodaje, odstopa in odpisa osnovnih sredstev.

Odredbodajalec je za svoje ravnanje odgovoren organu sindikata, v okviru katerega dela-

 1. člen

Računovodja odgovarja za pravilnost finančnega in materialnega poslovanja.

Računovodja je dolžan izpolniti naloge odredbodajalca, ki so v skladu s tem pravilnikom in finančnimi predpisi.

Če računovodja ugotovi, da je nalog v nasprotju s tem pravilnikom in veljavnimi predpisi, mora na to opozoriti odredbodajalca.

V primeru spora z odredbodajalcem zaradi nedopustnega naloga, računovodja obvesti nadzorni odbor organa, kateremu je odredbodajalec odgovoren za svoje delo.

UPRAVLJANJE Z OSNOVNIMI SREDSTVI

 1. člen

Osnovna sredstva glavnega odbora sindikata, se lahko kupijo, prodajo ali odpišejo v skladu z zakonskimi predpisi. Sklepe o nakupu, odstopu, prodaji ali odpisu osnovnih sredstev, sprejme glavni odbor sindikata.

 1. člen

Za razlago pravilnika je pristojen glavni odbor sindikata.

Spremembe in dopolnitve se sprejemajo po enakem postopku kot velja za sprejem tega pravilnika.

Pravilnik prične veljati dan po tem, ko ga je sprejel glavni odbor sindikata.

 

Ta pravilnik je bil sprejet na seji glavnega odbora sindikata dne 27. februarja 2018

S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik, sprejet na seji glavnega odbora sindikata dne 22.06.2016

 

Ljubljana, 27. februar 2018

 

                                                                       Predsednik Sindikata obrti in podjetništva Slovenije,

                                                                            Matjaž Podvinski