fbpx
Uradne ure: Pon. - Sre. : 8:30-11:00 h 08 / 20 52 683
sops@siol.net

Pravilnik o dodeljevanju solidarnostne pomoči

Na osnovi 9. alinee 7. člena Statuta Sindikata obrti in podjetništva Slovenije in 5. člena Pravilnika o financiranju in finančno – materialnem poslovanju Sindikata obrti in podjetništva Slovenije je Glavni odbor sindikata ob podpori Nadzornega odbora SOPS, dne, 13.2.2019, sprejel

 

P R A V I L N I K

O DODELJEVANJU SOLIDARNOSTNE POMOČI

UVODNE DOLOČBE

1.člen

S tem pravilnikom Sindikat obrti in podjetništva Slovenije, v nadaljevanju SOPS, ureja način in pogoje dodeljevanja izredne materialne solidarnostne pomoči svojim članom.

2.člen

Solidarnostna pomoč članom se dodeljuje samo v izjemno težkih primerih socialne ogroženosti ter reševanja elementarnih nesreč.

 

OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA SOLIDARNOSTNE POMOČI

3.člen

Sredstva za solidarnostne pomoči članom se oblikujejo v posebnem skladu Glavnega odbora SOPS in se zagotavljajo s finančnimi prejemki z naslova sindikalne članarine v kolikor se izvajanje opredeljenih nalog sindikata lahko v celoti samostojno financira z naslova sindikalne članarine.

Sredstva se nalagajo in vodijo na posebnem podkontu TRR GO SOPS.

Višino sredstev, ki so namenjena solidarnostnim pomočem določi za posamezno tekoče obdobje Glavni odbor SOPS, s sklepom.

 

KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SOLIDARNOSTNIH POMOČI

4.člen

Pravico do izredne materialne solidarnostne pomoči imajo tisti člani, ki so včlanjeni v SOPS najmanj eno leto in so redno plačevali članarino v skladu z določili Pravilnika o financiranju in finančno-materialnem poslovanju sindikata.

5.člen

Do solidarnostne pomoči ima član pravico v primerih, ki jih določa ta pravilnik ob upoštevanju vsakokratne Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov z delovnega razmerja ter vsakokratnega Zakona o dohodnini, ob tem da izpolnjuje:

  • pogoje iz 4. člena tega pravilnika
  • da je pri prosilcu oziroma njegovi družini nastala izredna socialna ogroženost;
  • da ga je prizadela elementarna nesreča;
  • drugi upravičeni razlogi na osnovi ocene predlagatelja,

 

POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV SOLIDARNOSTNE POMOČI

6.člen

Član za pomoč zaprosi Glavni odbor SOPS, v kolikor ne obstaja teritorialna oblika organiziranosti sindikata obrti ali so pristojnosti teritorialnega odbora bile s sklepom GO SOPS prenesene na Glavni odbor SOPS.

V kolikor obstaja območni odbor kot samostojna pravna oseba je pristojnost ugotavljanja upravičenosti in izplačil, odgovornost območnega odbora SOPS.

7.člen

Sredstva za solidarnostno pomoč na lokalni ravni se zbirajo z naslova 27 % sindikalne članarine članov posameznega območja, ki jo Glavni odbor SOPS namenja delovanju sindikata na teritorialni ravni.

Na državni ravni odloča o upravičenosti in dodelitvi solidarnostnih pomoči, v kolikor so izpolnjeni vsi pogoji za dodelitev, Glavni odbor SOPS ali odredbodajalec sindikata. Če vloga prosilca sovpada z izvedbo seje Glavnega odbora, znotraj rokov, opredeljenih v tem pravilniku o prošnjah odloči Glavni odbor s sklepom, sicer pa odredbodajalec.

8.člen

Solidarnostna pomoč članu se lahko dodeli na osnovi pisne vloge člana ali njegovega sindikalnega zaupnika.

Vloga prosilca solidarnostne pomoči mora poleg osnovnih podatkov prosilca, ki so potrebni za dodeljevanje, vsebovati tudi podatke o plačani članarini, navedbo številke članske izkaznice in kopijo izkaznice, navedbo namena porabe solidarnostne pomoči s priloženimi ustreznimi dokazili, ki se smiselno priložijo glede na posamezni dogodek, zaradi katerega se prošnja vlaga

9.člen

Višina denarne pomoči je odvisna od finančne zmožnosti sindikata z naslova sredstev sindikalne članarine, prosilčeve socialne problematike in stanja, ter njegovih socialno-materialnih družinskih razmer.

Član lahko prejme solidarnostno pomoč enkrat letno, v znesku največ do višine ene bruto povprečne plače v RS za zadnje tri mesece, razen v primeru elementarnih nesreč.

V izjemno težkih primerih lahko odločevalec iz 7.člena tega pravilnika, odloči, da je višina pomoči tudi višja glede na stopnjo prizadetosti tako na socialnem kot materialnem področju.

10.člen

Vloga prosilca za solidarnostno pomoč se mora obravnavati najkasneje v 30 dneh od njenega prejema, prosilec pa prejme sklep v roku 35 delovnih dni na posredovan naslov.

V izjemnih primerih lahko odloči o takojšnji dodelitvi solidarnostne pomoči odgovorna oseba teritorialne oblike organiziranosti, ki pa mora predhodno pridobiti mnenje vodstva organizacije na državni ravni.

11.člen

V primeru, da pristojni organ v teritorialni obliki organiziranosti ne odobri solidarnostne pomoči in se prosilec z odločitvijo ne strinja, ima pravico do pritožbe na glavni odbor SOPS v 15. dneh od dneva, ko je prejel sklep o zavrnitvi prošnje.

Odločitev Glavnega odbora SOPS o dodelitvi je dokončna.

12.člen

Zloraba dane socialne pomoči člana sindikata ali poraba sredstev neskladno z namenom odobritve, ima za posledico takojšnjo vrnitev dane pomoči z zakonskmi zamudnimi obrestmi.

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

Evidenco o odobreni in razdeljeni solidarnostni pomoči vodijo na teritorialni ravni oblik organiziranosti, odgovorne osebe teritorialne oblike organiziranosti in jo letno sporočijo Glavnemu odboru SOPS do februarja tekočega leta za prejšnje leto, na državni ravni pa Glavni odbor SOPS.

14. člen

Pravilnik o dodeljevanju solidarnostne pomoči sprejme glavni odbor SOPS in velja od dneva sprejetja.

Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

Ljubljana, 13.2.2019

 

Predsednik Sindikata obrti in podjetništva Slovenije

Matjaž Podvinski